โรงเรียนรังผึ้ง

ปรัชญาโรงเรียน

                 ฉลาด ก้าวไกล ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำการงาน

ผู้รับใบอนุญาต         นายปราโมทย์ สิมศิริวงษ์

          Diploma of Data Processing Technician

           Bates Technical College

            Tacoma, Washington, USA.

ผู้จัดการ                    นางสาวแสงเทียน สิมศิริวงษ์

            บธ.บ. (การตลาด), ศ.บ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

             กำลังศึกษา M.A. (Social Development)

ครูใหญ่              นางสาวกัญจนลักษณ์ จิตต์ภักดี

              ค.บ (อนุบาลศึกษา)

                                              กำลังศึกษา M.A. (Social Development)

ภาพรวมของโรงเรียน  เปิดทำการสอนในระดับ  ความภาคภูมิใจ

English Version